ویژگیهای اجتماعی فرهنگی ( ماخذ : سرشماری نفوس و مسکن 1395 )


برای دسترسی به اطلاعات هر شهرستان روی آن کلیک نمائید
عنوان شاخصکمترینبیشترین
  نسبت نامزدهای زن در مجلس شورای اسلامی

بناب/چاراويماق/خداآفرين/کليبر/هشترود

جلفا/مرند

  نسبت منتخبین زن در مجلس شورای اسلامی

اهر/بستان آباد/بناب/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

شبستر

  نسبت نامزدهای زن در شوراهای اسلامی شهر و روستا

هريس

تبریز

  نسبت منتخبین زن در شوراهای اسلامی شهر و روستا

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  نسبت دهیاران زن به کل دهیاران

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  نسبت مدیران و مقامات عالی زن به کل مدیران عالی و مقامات

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  نسبت سازمانهای مردم نهاد زنان به کل سازمانها

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  سهم زنان از کل متقاضیان کار

چاراويماق/خداآفرين/کليبر

اهر

  سهم زنان از کل به کار گمارده شدگان

چاراويماق/خداآفرين/کليبر/ورزقان

ملکان

  سهم زنان آموزش دیده از کل آموزش دیدگان فنی حرفه ای

سراب

چاراويماق/خداآفرين

  سهم زنان آموزش دیده در بخش صنعت از کل آموزش دیدگان فنی حرفه ای این بخش

جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/عجب شير/کليبر/ملکان/ورزقان

اسکو

  سهم زنان آموزش دیده از در بخش خدمات به کل آموزش دیدگان فنی حرفه ای بخش

ملکان

چاراويماق/خداآفرين

  سهم زنان آموزش دیده از در بخش کشاورزی به کل آموزش دیدگان فنی حرفه ای بخش

اهر/چاراويماق/خداآفرين/هشترود

اسکو

  سهم زنان آموزش دیده از در بخش فرهنگ و هنر به کل آموزش دیدگان فنی حرفه ای بخش

خداآفرين/سراب/شبستر

اهر/چاراويماق/کليبر/ورزقان/هريس/هشترود

  سهم آموزشگران زن تمام وقت موسسات آموزش عالی

ورزقان

بستان آباد

  سهم زنان از ثبت نام کنندگان جدید آموزش عالی در سال 1395

ورزقان

آذرشهر

  سهم زنان از ثبت نام کنندگان جدید مقطع کاردانی در سال 1395

چاراويماق

مراغه

  سهم زنان از ثبت نام کنندگان جدید مقطع کارشناسی در سال 1395

جلفا

آذرشهر

  سهم زنان از ثبت نام کنندگان جدید مقطع کارشناسی ارشد در سال 1395

خداآفرين/کليبر

چاراويماق

  سهم زنان از ثبت نام کنندگان جدید مقطع دکترای حرفه ای در سال 1395

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

تبریز

  سهم زنان از ثبت نام کنندگان جدید مقطع دکترای تخصصی در سال 1395

بستان آباد/چاراويماق/خداآفرين/کليبر/ملکان/ورزقان/هريس/هشترود

سراب

  سهم دانش آموزان دختر از کل دانش آموزان

خداآفرين

شبستر

  سهم دانش آموزان دختر پیش دبستانی از کل دانش آموزان پیش دبستانی

عجب شير

جلفا

  سهم دانش آموزان دختر ابتدایی از کل دانش آموزان ابتدایی

خداآفرين

شبستر

  سهم دانش آموزان دختر دوره اول از کل دانش آموزان دوره اول

چاراويماق

آذرشهر

  سهم دانش آموزان دختر دوره دوم از کل دانش آموزان دوره دوم

چاراويماق

بناب

  نسبت دانش آموزان استثنایی دختر به کل دانش آموزان استثنایی

سراب

کليبر

  درصد ورزشکاران زن حرفه ای از کل ورزشکاران حرفه ای

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  درصد ورزشکاران زن سازمان یافته از کل ورزشکاران سازمان یافته

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  درصد زنان مشارکت کننده در ورزشهای همگانی

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  درصد جشنواره های ورزشی همگانی برگزار شده توسط زنان

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  درصد زنان مشارکت کننده در ورزشهای عشایری

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  درصد مدالهای کسب شده توسط زنان در میادین ملی و بین المللی

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  درصد جشنواره های بازی های بومی و محلی برگزار شده توسط زنان

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  سهم شهرستانها از مساحت کل سالنهای ورزشی

خداآفرين

تبریز

  سهم شهرستانها از مساحت کل مکان­های ورزشی روباز

کليبر

تبریز

  سرانه کل فضاهای ورزشی (بخش دولتی و خصوصی و ورزش و جوانان)

مرند

اسکو

  سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده (اختصاص ورزش و جوانان)

خداآفرين

هشترود

  سرانه فضاهای ورزشی روباز و سرپوشیده پس از تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام (اختصاص ورزش و جوانان)

تبریز

چاراويماق