بهداشت و سلامت ( ماخذ : سرشماری نفوس و مسکن 1395 )


برای دسترسی به اطلاعات هر شهرستان روی آن کلیک نمائید
عنوان شاخصکمترینبیشترین
  پراکندگی خانه های بهداشت در شهرستانها

جلفا

ميانه

  پراکندگی مرکز بهداشتی درمانی در شهرستانها

خداآفرين

تبریز

  پراکندگی مرکز بهداشتی درمانی (شهری)

خداآفرين

تبریز

   مرکز بهداشتی درمانی (روستایی)

آذرشهر

ميانه

  نسبت مردان سیگاری (دخانیات) به کل جمعیت مردان

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  نسبت زنان سیگاری (دخانیات) به کل جمعیت زنان

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  نسبت زنان دارای آگاهی صحیح در باره پیشگیری ایدز به کل زنان

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  تعدادزایمان زنان زیر 14 سال

بناب/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/شبستر/عجب شير/مرند/ميانه

تبریز

  تعداد زنان تحت پوشش مراقبتهای دوران بارداری از کل زنان باردار

آذرشهر

کليبر

  تعداد زنان استفاده کننده از روشهای پیشگیری از بارداری

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

آذرشهر/اسکو/اهر/بستان آباد/بناب/تبریز/جلفا/چاراويماق/خداآفرين/سراب/شبستر/عجب شير/کليبر/مراغه/مرند/ملکان/ميانه/ورزقان/هريس/هشترود

  نسبت زایمان با روش سزارین به کل زایمان

آذرشهر

جلفا

  نسبت زایمانهای با روش طبیعی از کل زایمانها

جلفا

آذرشهر

  تعداد مبتلایان به بیماریهای مزمن در زنان 1000 نفر

چاراويماق/عجب شير

خداآفرين

  میزان رضایت از زندگی در زنان (1000 نفر)

تبریز

سراب

  شاخص میزان باروری (روستائی)

خداآفرين

بستان آباد

  نسبت اهدا کنندگان خون زن به کل اهدا کنندگان

جلفا/چاراويماق/خداآفرين/ورزقان

بناب