فعالیت اقتصادی ( ماخذ : سرشماری نفوس و مسکن 1395 )


برای دسترسی به اطلاعات هر شهرستان روی آن کلیک نمائید
عنوان شاخصکمترینبیشترین
  سهم کل زنان از فعالین اقتصادی

بستان آباد

هريس

  سهم زنان باسواد فعال با تحصیلات عالي

خداآفرين

ملکان

  سهم زنان بي سواد فعال از کل فعالین

مراغه

هريس

  سهم زنان شاغل از کل شاغلین

بستان آباد

هريس

  سهم زنان شاغل باسواد از کل شاغلین باسواد

بستان آباد

هريس

  سهم زنان شاغل یا تحصیلات دانشگاهی از کل شاغلین با تحصیلات دانشگاه

خداآفرين

سراب

  سهم زنان شاغل بي سواد از کل شاغلین بیسواد

مراغه

هريس

  سهم زنان بیکار از کل بیکاران

چاراويماق

کليبر

  سهم زنان بیکار بی سواد از کل بیگاران بیسواد

چاراويماق

کليبر

  سهم زنان بیکار با تحصیلات عالی از کل بیکاران با تحصیلات عالی

چاراويماق

اسکو

  سهم زنان بیکار بي سواد از کل بیکاران بیسواد

اسکو

کليبر

  سهم زنان غیر فعال از کل افراد غیر فعال

جلفا

آذرشهر

  سهم زنان غیر فعال باسواد از کل افراد غیر فعال باسواد

خداآفرين

آذرشهر

  سهم زنان غیر فعال با تحصیلات عالی از کل افراد غیر فعال با تحصیلات عالی

چاراويماق

آذرشهر

  سهم زنان بي سواد غیر فعال از کل افراد غیر فعال بیسواد

ميانه

چاراويماق

  سهم زنان فعال باسواد از کل زنان فعال

هشترود

تبریز

  سهم زنان فعال باسواد ابتدایی از کل زنان فعال باسواد

تبریز

بستان آباد

  سهم زنان فعال باسواد راهنمای از کل زنان فعال باسواد

تبریز

چاراويماق

  سهم زنان فعال باتحصیلات دانشگاهی از کل زنان فعال باسواد

هريس

تبریز

  سهم زنان فعال بی سواد از کل زنان فعال

تبریز

هشترود

  سهم زنان شاغل باسواد از کل زنان شاغل

خداآفرين

اسکو

  سهم زنان شاغل باسواد ابتدایی از کل زنان شاغل باسواد

تبریز

بستان آباد

  سهم زنان شاغل باسواد راهنمای از کل زنان شاغل باسواد

تبریز

هريس

  سهم زنان شاغل باتحصیلات دانشگاهی از کل زنان شاغل باسواد

هريس

تبریز

  سهم زنان شاغل بی سواد از کل زنان شاغل

اسکو

خداآفرين

  سهم زنان بیکار باسواد از کل زنان

هشترود

جلفا

  سهم زنان بیکار باسواد ابتدایی از کل زنان بیکار

جلفا

چاراويماق

  سهم زنان بیکار باسواد راهنمای از کل زنان بیکار

خداآفرين

چاراويماق

  سهم زنان بیکار باتحصیلات دانشگاهی از کل زنان بیکار

چاراويماق

سراب

  سهم زنان بیکار بی سواد از کل زنان بیکار

جلفا

هشترود

  سهم جمعیت زنان فعال از کل فعالین

بستان آباد

هريس

  سهم جمعیت شاغل زن از کل شاغلین

بستان آباد

هريس

  سهم جمعیت بيكار زن از کل بیکاران

چاراويماق

کليبر

  سهم کل زنان غیر فعال

جلفا

آذرشهر

  سهم جمعیتی زنان غیر فعال - محصل

بستان آباد

تبریز

  سهم جمعیتی زنان غیر فعال - خانه دار

کليبر

اسکو

  سهم جمعیتی زنان غیر فعال - داراي درآمد بدون کار

چاراويماق

اسکو

  سهم جمعیتی زنان غیر فعال - ساير

بستان آباد

هريس