ویژگی های آموزشی ( ماخذ : سرشماری نفوس و مسکن 1395 )


برای دسترسی به اطلاعات هر شهرستان روی آن کلیک نمائید
عنوان شاخصکمترینبیشترین
  درصد باسوادی زنان در سنین بالای 6 سال

خداآفرين

اسکو

  درصد باسوادی زنان شهری در سنین بالای 6 سال

هريس

اسکو

  درصد باسوادی زنان روستایی در سنین بالای 6 سال

کليبر

تبریز

  تفاوت میزان باسوادی زنان از مردان در جمعیت ۶ ساله و بالاتر

اسکو

خداآفرين

  تفاوت میزان باسوادی زنان از مردان نقاط شهری در جمعیت ۶ ساله و بالاتر

اسکو

هريس

  تفاوت میزان باسوادی زنان از مردان نقاط روستایی در جمعیت ۶ ساله و بالاتر

تبریز

کليبر

  درصد زنان باسواد ۶ ساله و بالاتر در سطح سواد ابتدایی

چاراويماق

بستان آباد

  درصد زنان باسواد ۶ ساله و بالاتر در سطح سواد اول متوسطه

کليبر

چاراويماق

  درصد زنان باسواد ۶ ساله و بالاتر در سطح سواد د وم متوسطه

بستان آباد

خداآفرين

  درصد زنان باسواد ۶ ساله و بالاتر در سطح سواد پیش دانشگاهی

ورزقان

عجب شير

  درصد زنان باسواد ۶ ساله و بالاتر در سطح سواد عالی

ورزقان

مراغه

  درصد زنان باسواد ۶ ساله و بالاتر در سطح بزرگسالان

خداآفرين

هشترود

  در صد پوشش تحصیلی دختران در مقطع ابتدایی

هشترود

اسکو

  درصد پوشش تحصیلی دختران ۱1-۶ سال نقاط شهری در مقطع ابتدایی

ورزقان

ملکان

  درصد پوشش تحصیلی دختران ۱1-۶ سال نقاط روستایی در مقطع ابتدایی

هشترود

مرند

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران مقطع ابتدایی

عجب شير

کليبر

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران نقاط شهری مقطع ابتدایی

هريس

ورزقان

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران نقاط روستایی مقطع ابتدایی

عجب شير

کليبر

  در صد پوشش تحصیلی دختران در مقطع راهنمایی

چاراويماق

جلفا

  درصد پوشش تحصیلی دختران ۱۴-۱۲ سال نقاط شهری در مقطع راهنمایی

بستان آباد

چاراويماق

  درصد پوشش تحصیلی دختران ۱۴-۱۲ سال نقاط روستایی در مقطع راهنمایی

چاراويماق

شبستر

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران مقطع راهنمایی

جلفا

کليبر

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران در نقاط شهری مقطع راهنمایی

چاراويماق

هريس

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران در نقاط روستایی مقطع راهنمایی

آذرشهر

چاراويماق

  در صد پوشش تحصیلی دختران ۱۸-۱۵ سال در مقطع متوسطه

بستان آباد

ورزقان

  درصد پوشش تحصیلی دختران ۱۸-۱۵ سال نقاط شهری در مقطع متوسطه

بستان آباد

خداآفرين

  درصد پوشش تحصیلی دختران ۱۸-۱۵ سال نقاط روستایی در مقطع متوسطه

چاراويماق

جلفا

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران در مقطع متوسطه

اهر

خداآفرين

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران در نقاط شهری مقطع متوسطه

خداآفرين

عجب شير

  تفاوت درصد پوشش تحصیلی دختران از پسران در نقاط روستایی مقطع متوسطه

عجب شير

چاراويماق

  سهم زنان از دانش آموختگان دانشگاهی

چاراويماق

آذرشهر

  سهم زنان شهری از دانش آموختگان دانشگاهی شهری

خداآفرين

آذرشهر

  سهم زنان روستایی از دانش آموختگان دانشگاهی روستایی

چاراويماق

اهر

  میزان دانشجویان زن در حال تحصیل در هر هزار نفر زن باسواد ۶ ساله و بالاتر

هريس

آذرشهر

  سهم دانشجویان زن در حال تحصیل از کل دانشجویان در حال تحصیل

ورزقان

آذرشهر

  تفاوت میزان دانشجویان زن و مرد

خداآفرين

تبریز

  تفاوت میزان دانشجویان زن و مرد در نقاط شهری

هريس

خداآفرين

  تفاوت میزان دانشجویان زن و مرد در نقاط روستایی

بستان آباد

جلفا

  سهم اعضای هیات علمی زن تمام وقت موسسات آموزش عالی استان با مراتب علمی مختلف از کل

ورزقان

بستان آباد

  سهم دانشجویان رشته دکترای تخصصی زن

هشترود/بستان آباد/کليبر/هريس/ملکان/چاراويماق/ورزقان/خداآفرين

آذرشهر

  سهم دانشجویان رشته دکترای عمومی زن

اهر/سراب/مراغه/مرند/ميانه/هشترود/بناب/بستان آباد/کليبر/هريس/جلفا/ملکان/آذرشهر/اسکو/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

شبستر

  سهم دانشجویان کارشناسی ارشد زن

کليبر/خداآفرين

آذرشهر