ویژگی های زناشویی ( ماخذ : سرشماری نفوس و مسکن 1395 )


برای دسترسی به اطلاعات هر شهرستان روی آن کلیک نمائید
عنوان شاخصکمترینبیشترین
  ازدواج ثبت شده در هزار نفر جمعیت

اسکو

چاراويماق

  ازدواج ثبت شده در هزار نفر جمعیت شهری

اسکو

خداآفرين

  ازدواج ثبت شده در هزار نفر جمعیت روستایی

سراب

چاراويماق

  ازدواج زنان زیر 14 سال در 1000 نفر

جلفا

بستان آباد

  ازدواج زنان شهری زیر 14 سال در 1000 نفر

خداآفرين

هريس

  ازدواج زنان روستایی زیر 14 سال در 1000 نفر

خداآفرين

اسکو

  درصد باسوادی زنان شهرستان

خداآفرين

اسکو

  درصد باسوادی مردان شهرستان

خداآفرين

اسکو

  تفاوت میزان باسوادی زنان از مردان

اسکو

خداآفرين

  میانگین سن در اولین ازدواج مردان

اهر/تبریز/سراب/مراغه/مرند/ميانه/هشترود/بناب/بستان آباد/شبستر/کليبر/هريس/جلفا/ملکان/آذرشهر/اسکو/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

اهر/تبریز/سراب/مراغه/مرند/ميانه/هشترود/بناب/بستان آباد/شبستر/کليبر/هريس/جلفا/ملکان/آذرشهر/اسکو/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

  میانگین سن در اولین ازدواج زنان

اهر/تبریز/سراب/مراغه/مرند/ميانه/هشترود/بناب/بستان آباد/شبستر/کليبر/هريس/جلفا/ملکان/آذرشهر/اسکو/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

اهر/تبریز/سراب/مراغه/مرند/ميانه/هشترود/بناب/بستان آباد/شبستر/کليبر/هريس/جلفا/ملکان/آذرشهر/اسکو/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

  میزان طلاق ثبت شده در هزار نفر

جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

کليبر

  میزان طلاق ثبت شده در هزار نفر نقاط شهری

جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

بستان آباد

  میزان طلاق ثبت شده در هزار نفر نقاط روستایی

هريس/جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

کليبر

  طلاق ثبت شده در کمتر از یک سال بعد از زندگی زناشویی مزدوجین

جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

کليبر

  طلاق ثبت شده بین یک تا چهارسال

جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

کليبر

  نسبت طلاق به ازدواج

جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

اسکو

  نسبت طلاق به ازدواج در نقاط شهری

جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

اسکو

  نسبت طلاق به ازدواج در نقاط روستایی

هريس/جلفا/چاراويماق/ورزقان/عجب شير/خداآفرين

کليبر

  نسبت زنان ازدواج کرده به کل زنان بالای 10 سال

چاراويماق

اسکو

  نسبت زنان شهری ازدواج کرده به کل زنان بالای 10 سال

چاراويماق

ملکان

  نسبت زنان روستایی ازدواج کرده به کل زنان بالای 10 سال

خداآفرين

اسکو

  زنان بی همسر بر اثر فوت از کل زنان بی همسر

چاراويماق

شبستر

  زنان بی همسر بر اثر فوت شهری از کل زنان بی همسر

چاراويماق

شبستر

  زنان بی همسر بر اثر فوت روستایی از کل زنان بی همسر

تبریز

جلفا

  زنان بی همسر بر اثر طلاق از کل زنان بی همسر

ورزقان

تبریز

  زنان بی همسر بر اثر طلاق شهری از کل زنان بی همسر

ورزقان

اسکو

  زنان بی همسر بر اثر طلاق روستایی از کل زنان بی همسر

ورزقان

کليبر

  درصد زنان هرگز ازدواج نکرده

اسکو

چاراويماق

  درصد زنان هرگز ازدواج نکرده شهری

ملکان

چاراويماق

  درصد زنان هرگز ازدواج نکرده روستایی

اسکو

چاراويماق