ویژگی های جمعیتی ( ماخذ : سرشماری نفوس و مسکن 1395 )


برای دسترسی به اطلاعات هر شهرستان روی آن کلیک نمائید
عنوان شاخصکمترینبیشترین
  سهم جمعیتی زنان

عجب شير

شبستر

  سهم جمعیت شهری زنان

ورزقان

هريس

  سهم جمعیت روستایی و غیر ساکن زنان

عجب شير

شبستر

  سهم جمعیت زنان جوان (۱۵-۲۹) از کل زنان شهرستان

شبستر

چاراويماق

  سهم جمعیت زنان جوان (۱۵-۲۹) شهری از کل جمعیت زنان شهری

شبستر

چاراويماق

  سهم جمعیت زنان جوان (۱۵-۲۹) روستایی و غیر ساکن از کل زنان روسنایی

شبستر

ملکان

  سهم جمعیتی زنان (۰ تا ۱۴ سال) از کل جمعیت زنان

تبریز

چاراويماق

  سهم جمعیتی زنان (۰ تا ۱۴ سال) شهری از کل جمعیت زنان شهری

تبریز

چاراويماق

  سهم جمعیتی زنان (۰ تا ۱۴ سال) روستایی از کل جمعیت زنان روستایی

جلفا

چاراويماق

  سهم جمعیتی زنان( 30-65 سال) از کل جکعیت زنان

چاراويماق

تبریز

  سهم جمعیتی زنان ( 30-65 سال) شهری از کل جمعیت زنان شهری

چاراويماق

تبریز

  سهم جمعیتی زنان ( 30-65 سال) روستایی از کل جمعیت زنان روستایی

چاراويماق

شبستر

  سهم جمعیتی زنانبالاتر از ۶۵ سال از کل جکعیت زنان

چاراويماق

شبستر

  سهم جمعیتی زنان بالاتر از ۶۵ سال شهری از کل جمعیت زنان شهری

اسکو

شبستر

  سهم جمعیتی زنان بالاتر از ۶۵ سال روستایی از کل جمعیت زنان روستایی

تبریز

جلفا

  تعداد افراد خانوار

شبستر

چاراويماق

  تعداد افراد خانوار در نقاط شهری

آذرشهر

چاراويماق

  تعداد افراد خانوار در نقاط روستایی

جلفا

عجب شير

  سهم زنان در سرپرستی خانوار (زنان سرپرست خانوار)

بستان آباد

جلفا

  سهم زنان در سرپرستی خانوار شهری (زنان سرپرست خانوار)

چاراويماق

مراغه

  سهم زنان در سرپرستی خانوار روستایی (زنان سرپرست خانوار)

تبریز

جلفا

  درصد تولد دختران

ملکان

هشترود

  درصد تولد دختران در نقاط شهری

بستان آباد

چاراويماق

  درصد تولد دختران در نقاط روستایی

ملکان

ميانه